Adénọ́wọ̀

PronunciationMeaning of Adénọ́wọ̀

The crown has honour.Morphology

adé-ní-ọ̀wọ̀Gloss

adé - crown, royalty, kingship
ní - to have
ọ̀wọ̀ - honour, dignity, respect


Geolocation

Common in:
AKURE
ONDOVariants

Adélọ́wọ̀