Adénúgbà

PronunciationMeaning of Adénúgbà

Royalty has its time.Extended MeaningMorphology

adé-ní-ùgbàGloss

adé - crown, royalty
ní - to have
ùgbà - time, season (ìgbà)


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also