Adérọ̀gbàyímiká

PronunciationMeaning of Adérọ̀gbàyímiká

Royalty builds a protective fence around me.Morphology

adé-rọ̀gbà-yí-mi-káGloss

adé - crown, royalty
rọ̀gbà - make a fence
yí...ká - surround
mi - me


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Adérọ̀gbà, Rọ̀gbà