Adérìnmáyọ̀

PronunciationMeaning of Adérìnmáyọ̀

The crown walks with joy.Extended MeaningMorphology

adé-rìn-mọ́-ayọ̀Gloss

adé - crown
rìn - walk
mọ́ - with
ayọ̀ - joy


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariantsSee also