Adérinsóyè

PronunciationMeaning of Adérinsóyè

The crown walks into honour.Morphology

adé-rìn-sí-oyèGloss

adé - crown
rìn - walk
sí - into
oyè - honour, chieftaincy


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Adérìnsóyè, Dérìn, Dérìnsóyè