Adésìḿbọ̀

PronunciationMeaning of Adésìḿbọ̀

The crown accompanied me home.Morphology

adé-sì(n)-m(í)-bọ̀Gloss

adé - crown
sìn - accompany
mí - me
bọ̀ - return, arrive


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Sìnmbọ̀, Sìnmíbọ̀, Sìḿbọ, Ọlásìmbọ̀, Ọlásìnmíbọ̀