Adéjùmọ̀kẹ́

PronunciationMeaning of Adéjùmọ̀kẹ́

The crown works together to pet this one.Morphology

adé-jùmọ̀-kẹ́Gloss

adé - crown, royalty
jùmọ̀ - together
kẹ́ - cherish, pet, care for


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

  • Dr. Adéjùmọ̀kẹ́ Ọ̀súntógùnMedia LinksVariants

Adéjùmọ̀, Déjùmọ̀, Jùmọ̀kẹ́