Adérìnsọ́lá

PronunciationMeaning of Adérìnsọ́lá

Royalty has walked into wealth/nobility.Extended MeaningMorphology

adé-rìn-sí-ọláGloss

ade - crown
rìn - walk
sí - into
ọlá - wealth, nobility


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

Dérìn Ọlọ́gbẹ́nlá (1880–1894), the 45th Ọọni of Ifẹ̀Media Links

https://en.wikipedia.org/wiki/Derin_OlogbenlaVariants

Adérìnlọ́la, Adérìnkọlá, Adérìnbọ́lá, Adérìnọ́lá, Dérìn, Dérìnsọ́láSee also