Adésànyà

PronunciationMeaning of Adésànyà

The crown has paid back its suffering.Morphology

adé-san-ìyàGloss

adé - crown
san - pay
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous Persons

  • 1. Abraham Adésànyà

  • Nigerian politician

  • lawyer

  • and activist. 2. Israel Adésànyà

  • famous Nigerian/New-Zealander Mixed Martial Arts world championMedia LinksVariants

Olúsànya, Oyèsànyà, Sànyà...