Adéwùnmí

PronunciationMeaning of Adéwùnmí

I desire the crown. Royalty attracts me.Extended MeaningMorphology

adé-wùn-míGloss

adé - crown
wùn - attract (wù)
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Adewùmí, Déwùmi, Déwùnmi, Wùnmi, Wùmi,See also