Adechiná

PronunciationMeaning of Adechiná

Royalty opens the way.Extended Meaning

A Lukumi name for "Adéshínà", from Brazil.Morphology

adé-ṣí-ọ̀nàGloss

adé - crown, royalty
ṣí - open
ọ̀nà - path, road, way


Geolocation

Common in:
FOREIGN-GENERALVariants

Adéṣínà, Shínà, Adéshínà