Ajófórìṣà

PronunciationMeaning of Ajófórìṣà

One who dances for the Òrìṣà.Extended MeaningMorphology

a-jó-fún-òrìṣàGloss

a - someone who
jó - dance
fún - for
òrìṣà - Òrìṣà


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ajófórìsha, JófórìṣàSee also