Akínsànyà

PronunciationMeaning of Akínsànyà

Valor has rewarded hardship.Morphology

akin-sàn-ìyàGloss

akin - valor, bravery, heroism
san - pay, reward
ìyà - suffering, hardship


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Sànyà