Amọ̀nìyàn

PronunciationMeaning of Amọ̀nìyàn

One who knows people (in the right places).Morphology

a-mọ-ènìyànGloss

a - one who
mọ̀ - know, recognise
ènìyàn - human, people


Geolocation

Common in:
ABEOKUTA