Ayàngúnà

PronunciationMeaning of Ayàngúnà

The drummer succeeds. [verification needed]Extended MeaningMorphology

àyàn-gún-ọ̀nàGloss

àyàn - drummer
gún - arrange, align
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariantsSee also