Bámgbọ́pá

PronunciationMeaning of Bámgbọ́pá

Help me carry the staff (or the Ọ̀pá deity).Extended Meaning

The ọ̀pá is a root common to names of worshippers of the Òrìṣà oko, the deity of fertility. Read more here: http://www.ifafoundation.org/orisha-okoMorphology

bá-mi-gbé-ọ̀páGloss

bá - together with
mi - me
gbé - carry, lift
ọ̀pá - staff, the Ọ̀pá deity


Geolocation

Common in:
OTHERSVariants

Bámigbọ́pá, Bángbọ́pá