Bámigbọ́pá

PronunciationMeaning of Bámigbọ́pá

Help me carry the staff (of the Ọ̀pá deity)Extended Meaning

The ọ̀pá is a root common to names of worshippers of the Òrìṣà oko, the deity of fertility. Read more here: http://www.ifafoundation.org/orisha-okoMorphology

bá-mi-gbé-ọ̀páGloss

bá - together with
mi - me
bámi - help me
gbé - carry, lift
ọ̀pá - staff, Ọ̀pá deity


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Bángbọ́pá, Bámgbọ́páSee also