Bámigbégbìn

PronunciationMeaning of Bámigbégbìn

Assist me to carry the Igbìn. (the drum beaten in the worship of Òrìṣàálá/Ọbàtálá deity).Extended Meaning

This is a name borne by drummers for Òrìsálá worship. Compare: Bámgbóṣé, for Ṣàngó worshippers.Morphology

bá-mi-gbé-igbìnGloss

bá - together with, assist
mi - me
gbé - carry
igbìn - the drum of the Ọbàtálá deith


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Bámgbégbìn, Bángbégbìn