Bùkáyọ̀

PronunciationMeaning of Bùkáyọ̀

Adds to happiness.Extended Meaning

See also: Bùkóyè, Bùkọ́láMorphology

bù-kún-ayọ̀Gloss

bù - scoop
kún - add to
ayọ̀ - joy, happiness


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Olúbùkáyọ̀See also