Bùkáyọ̀

PronunciationMeaning of Bùkáyọ̀

(One who) adds to joy.Extended Meaning

See also: Bùkóyè, Bùkọ́láMorphology

bù-kún-ayọ̀Gloss

bù - scoop
kún - add to
ayọ̀ - joy, happiness


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

Bùkáyọ̀ Saaka: English professional footballer. https://en.wikipedia.org/wiki/Bukayo_SakaMedia LinksVariants

Olúbùkáyọ̀See also