Búkóyè

PronunciationMeaning of Búkóyè

Adds to honour.Extended Meaning

See also: Bùkáyọ̀, Bùkọ́láMorphology

bù-kún-oyèGloss

bù - scoop
kún - add to
oyè - honour, chieftaincy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also