Dèjì

PronunciationMeaning of Dèjì

Become two.Extended Meaning

This is a common short form of Adédèji, Ọládèji, etc. See "Variants" for more.Morphology

di-èjìGloss

di - become
èjì - two


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Adédèjì, Àyándèjì, Ayọ̀dèjì, DiméjìSee also