Èṣúṣeékẹ́

PronunciationMeaning of Èṣúṣeékẹ́

(The child of) Èsù should be pampered.Extended Meaning

It is beneficial to pamper Èsù (through this child).Morphology

èṣù-ṣeé-kẹ́Gloss

èṣù - the deity Èṣù
ṣeé - is capable of
kẹ́ - care for, pet, cherish


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Ṣeékẹ́