Ègbèṣínà

PronunciationMeaning of Ègbèṣínà

Ègbè will open the way. Ègbè opened the way.Extended MeaningMorphology

ègbè-ṣí-ọ̀nàGloss

Ègbè - a deity
ṣí - open
ọ̀nà - way, path, road


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ègbèshínà, Ṣinà, ShínàSee also