Fóyèkẹ́

PronunciationMeaning of Fóyèkẹ́

Given to royalty to cherish.Extended MeaningMorphology

fún-oyè-kẹ́Gloss

fún - give to
oyè - honour, chieftaincy
kẹ́ - cherish


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

Fóyèkẹ́ Àyọ̀ká Àjàngìlà, musician.Media LinksVariantsSee also