Ìyániwúràọlá

PronunciationMeaning of Ìyániwúràọlá

Mother is the gold of nobility/success.Extended MeaningMorphology

ìyá-ni-wúrà-ọláGloss

ìyá - mother
ni - is
wúrà - gold
ọlá - wealth, success


Geolocation

Common in:
ONDO
OWOFamous PersonsMedia LinksVariants

Ìyániwúrà, WúràSee also