Igbókọ̀í

PronunciationMeaning of Igbókọ̀í

The bush has refused this one.Extended Meaning

Àbíkú name given in Benin Republic (Kétu/Ketou). See also: Igbókọ̀yíMorphology

igbó-kọ̀-èyíGloss

igbó - bush
kọ̀ - refuse
èyí - this (one)


Geolocation

Common in:
FOREIGN-GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Igbókọ̀yí, Kọ̀yí, Ugbókọ̀yíSee also