Igbókọ̀yí

PronunciationMeaning of Igbókọ̀yí

The bush rejects this.Extended Meaning

An àbíkú name.Morphology

igbó-kọ-èyíGloss

igbó - bush, jungle
kọ̀ - reject
èyí - this (one)


Geolocation

Common in:
IBADANFamous PersonsMedia LinksVariants

Igbókọ̀í, Kọ̀yíSee also