Iyeniwúrà

PronunciationMeaning of Iyeniwúrà

The mother is gold.Extended Meaning

See also: ÌyániwúràMorphology

iye-ni-wúràGloss

iye - mother
ni - is
wúrà - gold


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also