Jákàndè

PronunciationMeaning of Jákàndè

(One who) frees the sacrificial animal for the babaláwo.Morphology

já-ìkàn-ní-ìdèGloss

já - cut, set loose
ikàn - a sacrificial animal
ní - [particle]
ìdè - bondage


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

  • Lateef Jákàńdè

  • former Governor of Lagos.