Làlà

PronunciationMeaning of Làlà

One who marks out boundaries.Extended Meaning

"A nickname among the warriors of Olúkòyí lineage."Morphology

là-àlàGloss

là - demarcate
àlà - boundaries


Geolocation

Common in:
OYOFamous Persons

  • Làlà Akíndójú

  • actress