Lànà

PronunciationMeaning of Lànà

Clear the path.Extended MeaningMorphology

la-ọ̀nàGloss

là - clear, split, open
ọ̀nà - path, road


Geolocation

Common in:
IBADANFamous PersonsMedia LinksVariants

Olúlànà, Adélànà, Oyèlànà...See also