Látọ̀nà

PronunciationMeaning of Látọ̀nà

1. Nobility knows the way. 2. Nobility is right.Extended MeaningMorphology

ọlá-tọ̀-ọnà, ọlá-tọ̀nàGloss

ọlá - honour, nobility, wealth
tọ - follow
ọnà - road, lane, way, path
-
ọlá - honour, nobility, wealth
tọ̀nà - do the right thing


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọlátọ̀nàSee also