Mẹ́bùndé

PronunciationMeaning of Mẹ́bùndé

One bringing gifts.Extended Meaning

See also: Mẹ́bùdé.Morphology

mún-ẹ̀bùn-déGloss

mú...dé - bring (or "mú...wá")
ẹ̀bùn - gift, goodness


Geolocation

Common in:
GENERAL