Mọ́túndé

PronunciationMeaning of Mọ́túndé

The child returns.Extended Meaning

A shortened form of Ọmọ́túndé.Morphology

(ọ)mọ́-tún-déGloss

ọmọ - child
tún - again
dé - return


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọmọ́túndé, TúndéSee also