Mébáwọndù

PronunciationMeaning of Mébáwọndù

I did not struggle with them.Morphology

mé-bá-wọn-dùGloss

mé - I did not
bá - together with
wọn - them
dù - struggle with


Geolocation

Common in:
ONDO