Òǵunmọlá

PronunciationMeaning of Òǵunmọlá

Ògún has gained wealth/notability.Extended MeaningMorphology

ògún-mọ́-ọláGloss

ògún - the god of iron
mọ́ - add to
ọlá - wealth, success, nobility, notability


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

Bashọ̀run Ògúnmọ́lá, a fierce warrior in Ìbàdà̀n history who led the charge (along with Balógun Ìbíkúnlé) in the war between Ọ̀yọ́ and Ìbàdàn versus Ìjàìyè in 1860, against Kúrunmí, an Ìjẹ̀shà warlord.Media LinksVariantsSee also