Ògúndọjà

PronunciationMeaning of Ògúndọjà

See: Adédọjà, Ọládọjà, Ọ̀ṣúndọjà, etcExtended MeaningMorphology

ògún-di-ọjàGloss

ògún - the god Ògún
di - become
ọjà - market (thus boisterous, happy, famous)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

DọjàSee also