Ògúntúàṣe

PronunciationMeaning of Ògúntúàṣe

Ògún repaired character.Extended MeaningMorphology

ògún-tún-ìwà-ṣeGloss

ògún - Ògún, the god of iron
tún...ṣe - repair
ìwà - character


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ògúntúàshe, Ògúntúnwàshe, Ògúntúnwàṣe,See also