Ògúntúnwàṣe

PronunciationMeaning of Ògúntúnwàṣe

Ògún repairs character.Extended MeaningMorphology

ògún-tún-ìwà-ṣeGloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of iron
tún...ṣe - repair
ìwà - character


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ogúntúnwàshe, Ogúntúwàṣe, Ogúntúnwàse, OgúntúwàṣheSee also