Ògúndèjì

PronunciationMeaning of Ògúndèjì

(The children of) Ògún have doubled.Extended Meaning

See: ÒgúndiméjìMorphology

ògún-di-èjìGloss

Ògún - the Yorùbá god of iron
di - become
èjì - two


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

  • Professor Adédọ̀tun Ògúndèjì

  • Department of Linguistics

  • University of Ibadan.Variants

Dèjì