Òguntúwàṣe

PronunciationMeaning of Òguntúwàṣe

Ògún repairs character.Extended MeaningMorphology

ògún-tún-ìwà-ṣeGloss

ògún - Ògún, the Yorùbá god of iron
tú...ṣe - repair (tún ṣe)
ìwà - character


Geolocation

Common in:
ONDO
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Òguntúwàshe, Òguntúnwàshe, ÒguntúnwàṣeSee also