Òrìshàgúnà

PronunciationMeaning of Òrìshàgúnà

The Òrìṣà triumphs.Extended Meaning

See also: Ṣàgúnà, Shàgúnà, Òrìṣàgúnà, Òrìṣàgúnnà.Morphology

òrìṣà-gúnnàGloss

òrìṣà - gods, deities
gúnnà - triumph


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ṣàgúnà, Ṣàágúnà, Shàgúnà, Shàágúnà, Òrìṣàgúnà, Òrìṣàágúnà.See also