Òsàrẹ̀mí

PronunciationMeaning of Òsàrẹ̀mí

Òrìṣà consoled me.Extended MeaningMorphology

òòṣà-rẹ̀-míGloss

òòṣà - Òrìṣà
rẹ̀ - console
mi - me


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also