Oṣáṣọnà̀

PronunciationMeaning of Oṣáṣọnà̀

The deity has made artistry.Extended MeaningMorphology

òòṣà-ṣe-ọnàGloss

òòṣà - deity, òrìṣà
ṣe - make, create
ọnà - artistry


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also