Oṣótìmẹ́hìn

PronunciationMeaning of Oṣótìmẹ́hìn

The sorcerer backs me.Extended MeaningMorphology

oṣó-tì-mú-ẹ̀hìnGloss

oṣọ́ - sorcerer
tì...lẹ́hìn - back, support
mí - me
-


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Osótìmẹ́hìn, Oshótìmẹ́hìn, Oshótìmẹ́yìn, Sótìmẹ́hìn, Sótìmẹ́hìn, Shótìmẹ́hìn, Shótìmẹ́yìn, Tìmílẹ́yìn, Tímẹ́hìn, Tìmílẹ́hìn, Tìmẹ́hìn.See also