Odùlánà

PronunciationMeaning of Odùlánà

Odù has cleared the path.Extended MeaningMorphology

odù-la-ọ̀nàGloss

odù - divination
la - split, part
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:Famous Persons

Ọba Odùlánà Odùgadé, the 40th Olúbàdàn of ÌbàdànMedia Links

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Odulana_Odungade_IVariantsSee also