Olówóparíjà

PronunciationMeaning of Olówóparíjà

Another spelling of "Olówóparíìjà."Extended MeaningMorphology

olówó-parí-ìjàGloss

olówó - rich person
parí - end
ìjà - fighting


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also