Olúwalànà

PronunciationMeaning of Olúwalànà

The lord opens the path.Extended MeaningMorphology

olúwa-là-ọ̀nàGloss

olúwa - lord, prominent one
là - clear, open
ọ̀nà - path, road, way


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Lànà, OlúlànàSee also