Olúwalànà

PronunciationMeaning of Olúwalànà

The lord opens the path.Morphology

olúwa-là-ọ̀nàGloss

olúwa - lord, prominent one
là - clear, open
ọ̀nà - path, road, way


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Lànà, Olúlànà