Oyèlànà

PronunciationMeaning of Oyèlànà

Honour has opened the way/cleared the path.Extended MeaningMorphology

oyè-là-ọ̀nàGloss

oyè - honour, respect, chieftaincy
là - split, part, open, clear
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariants

Lànà, Olúlànà, Adélànà, etcSee also