Oyèlérè

PronunciationMeaning of Oyèlérè

Being titled (or having an important figure of the society) has merits.Morphology

oyè-ní-èrèGloss

oyè - title, chieftancy
ní - has
èrè - worth, merit, advantage


Geolocation

Common in:
GENERAL